Domov MÁRIE

v súlade s Usmernením Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR k umožneniu návštev v zariadeniach sociálnych služieb s pobytovou formou a Plánom uvoľňovacích opatrení

od 8. júna 2020

umožňuje návštevy klientov vo vonkajších a vyhradených vnútorných priestoroch Domova MÁRIE za podmienok určených v dokumente

Usmernenie k možnosti návštev v Domove MÁRIE v Banskej Štiavnici

Ing. Miroslava Bernátová, riaditeľka Domova MÁRIE

Krízový plán

Pokyn predsedu BBSK pre OvZP BBSK

Krízový plán Domova MÁRIE

Ako sa správne chrániť a používať ochranné pomôcky