Poskytované služby

 1. Zariadenie podporovaného bývania
  V zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak je odkázaná na dohľad pod ktorým je schopná viesť samostatný život – ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utváranie podmienok na prípravu stravy a vykonávanie sociálnej rehabilitácie. 
  Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít . V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu poskytuje – ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

Sociálna služba je poskytovaná v Domove MÁRIE, Svobodu 38

 1. Zariadenie pre seniorov

  2.1 V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej alebo poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov celoročnou formou pobytu

  2.2 V zariadení pre seniorov sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2. sociálne poradenstvo

3. sociálna rehabilitácia

4. ošetrovateľská starostlivosť

5. ubytovanie

6. stravovanie

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

8. osobné vybavenie

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

c) zabezpečuje záujmová činnosť

Sociálna služba je poskytovaná v Domove MÁRIE, Svobodu 38

 1. Domov sociálnych služieb

   

  3.1 V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna starostlivosť zdravotne postihnutým dospelým občanom s duševnými poruchami a s telesným a zmyslovým postihnutím celoročnou formou pobytu 3.2 V DSS sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2. sociálne poradenstvo

3. sociálna rehabilitácia

4. ošetrovateľská starostlivosť

5. ubytovanie

6. stravovanie

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

8. osobné vybavenie

Sociálna služba je poskytovaná v Domove MÁRIE, Strieborná 15, Svobodu 38

b) zabezpečuje

1. pracovná terapia

2. záujmová činnosť

c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

 1. Špecializované zariadeni

   

  4.1 V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je demencia rôzneho typu a etiológie, Alzheimerova choroba a schizofrénia celoročnou formou pobytu

4.2 V špecializovanom zariadení sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2. sociálne poradenstvo

3. sociálna rehabilitácia

4. ošetrovateľská starostlivosť

5. ubytovanie

6. stravovanie

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

8. osobné vybavenie

b) zabezpečuje

1. pracovná terapia

2. záujmová činnosť

c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí 

Sociálna služba je poskytovaná v Domove MÁRIE, Špitálska 3