Domov Márie

Informácia o kontaktnom mieste

Milí seniori, občania, príbuzní ľudí, ktorí majú problém s pamäťou.

Obraciame sa na Vás s otázkami:
Máte problém s pamäťou?
Stáva sa Vám , že občas zabúdate?
Zabúdate hlavne na činnosti, ktoré sa Vám stali nedávno?
Neviete si spomenúť aký je dnes deň, mesiac, rok, dátum?
Stáva sa Vám, že zablúdite a nepotrafíte domov?
Občas sa Vám stane, že ste bez príčiny smutný alebo náladový?
Viete kedy treba vyhľadať lekára alebo inú odbornú pomoc?

Ak sa u Vás alebo Vašich príbuzných objavujú niektoré z týchto začínajúcich príznakov sme Vám ochotní bezplatne a na báze dobrovoľnosti a vo svojom voľnom čase poskytnúť odbornú pomoc.

V našom Domove MÁRIE poskytujeme sociálnu službu aj v špecializovanom zariadení pre chorých s ACH, a demenciami rôzneho typu etiológie. Aj z týchto dôvodov sme sa zapojili do projektu stať sa kandidátom o status Kontaktného miesta pre náš širší región. Ide o okresy, Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad/Hronom, prípadne i Krupina. Preto sa obraciame na Vás, milí rodinní príslušníci, priatelia, známi, ak Vám nie je ľahostajný život ľudí s ACH našou snahou je pomôcť týmto rodinám aj chorým vo forme pomoci pri riešení sociálnej problematiky, vytváranie činnosti podporných skupín, rozvíjať sociálne kontakty, výmenu informácií a skúsenosti, ale predovšetkým emocionálnu podporu. Budeme uskutočňovať vzdelávacie podujatia pre rodinných príslušníkov zamerané na osvojenie si nových vedomostí, spôsobov a metód práce s chorými aj v domácom prostredí a výmenou skúsenosti v podporných skupinách, kde si osvojíte a uľahčíte už i tak sťažené životné, sociálne a emocionálne podmienky v rodine, v ktorej sa nachádza chorý trpiaci s ACH.

Ak máte záujem o stretnutie ozvite sa nám, kontaktujte nás písomne na adrese: Domov MÁRIE, Ul. Špitálska 3, 969 01 Banská Štiavnica,
E- mail: riaditel@domovmarie.sk, zdravdm@domovmarie.sk., Tel: 045/6921366,367,401, 0903 266 212