Domov Márie

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000,- € za I.Q.2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou, ktoré boli uskutočnené v Domove Márie Banská Štiavnica v prvom štvrťroku, viac ako 1 000,- EUR v zmysle zákona č. 25/2006 §102 ods. 4, kde uvádzame predmet zákazky, hodnotu zákazky a identifikáciu úspešného uchádzača:

  1. Opravy, prehliadky, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v hodnote 1 069,76 EUR bez DPH, GAS a ELEKTRO Servis, Dolná Ždaňa.

Jana Toryská, OSO