VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (zákazka s nízkou hodnotou)