Domov Márie

Certifikácia

Certifikát, ktorým potvrdzuje, že na základe recertifikačného auditu Protokol č. RA-11/11 má organizácia Domov Márie zavedený a udržovaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám normy EN ISO 9001:2008/STN EN ISO 9001:2009

Postup prijímania

Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadenia sociálnych služieb Domov MÁRIE Banská Štiavnica

Žiadosť o posúdenie

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov

Žiadosť

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Lekársky nález

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu