Domov Márie

Podmienky prijatia

Základné informácie o procese posudzovania odkázanosti na sociálnu službu a prijímania občanov do zariadení sociálnych služieb

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného zákona poskytuje vyšší územný celok v našom zariadení sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu (zariadenie pre seniorov, zariadenie podporovaného bývania, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie).

Zariadenie pre seniorov je sociálna služba, ktorá je výlučnou kompetenciou obcí miest, preto v prípade, že požadujete túto službu, obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.

Aby bolo možné poskytnúť občanovi sociálne služby v zariadení podporovaného bývania, domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení je potrebné, aby občan požiadal o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto služieb. Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ nájdete na tejto stránke v záložke tlačivá na stiahnutie a na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja www.vucbb.sk pod: OBČAN SOCIÁLNE SLUŽBY.

Dôsledne vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami

– Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (nie starší ako 6 mesiacov, s výnimkou FO s chronickým zdravotným stavom s trvalým poškodením a trvalým stupňom odkázanosti na pomoc inej FO bez očakávania zlepšenia)

– Posudok na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ak bol FO vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny)

– Posudok odkázanosti na sociálnu službu (ak bol FO vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom)

– Právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bolo vydané súdom), doručí žiadateľ na Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo osobne na podateľňu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.

Na základe vyššie uvedených podkladov Banskobystrický samosprávny kraj vykoná sociálnu posudkovú činnosť a lekársku posudkovú činnosť a vydá „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobudne právoplatnosť po pätnástich dňoch od doručenia, resp. je možné aj vzdať sa práva na odvolanie a následne je potrebné dať si priamo na uvedene rozhodnutie vyznačiť nadobudnutie právoplatnosti. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“, ktorú spolu s prílohami

– posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,

– potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac (pri pravidelnom príjme), za predchádzajúci kalendárny rok (pri nepravidelnom príjme),

– doklady o majetkových pomeroch predloží žiadateľ pri uzatváraní zmluvy (Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu),

– iné doklady (napr. rozsudok príslušného okresného súdu o pozbavení spôsobilosti žiadateľa na právne úkony, resp. uznesenie príslušného okresného súdu o ustanovení opatrovníka

žiadateľovi alebo potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa, ak tento nemôže sám podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby), doručí žiadateľ priamo do Domova MÁRIE, Špitálska 3, 969 01 Banská Štiavnica. Tlačivá „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ a „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“ nájdete na tejto stránke v záložke tlačivá na stiahnutie a na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja www.bbsk.sk pod OBČAN SOCIÁLNE SLUŽBY.

Formuláre k tejto službe nie je možné podávať anonymne, t. j. musia byť podpísané.

Pokiaľ v zariadení momentálne nemáme vhodné voľné miesto, je žiadateľ zaradený do poradovníka čakateľov, o čom je informovaný doporučeným listom. Vedenie poradovníka čakateľov, predvolávanie čakateľov z poradovníka, vyradenie z poradovníka a zverejňovanie poradovníka vykonáva naše zariadenie v zmysle Smernice Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. O svojom aktuálnom mieste v poradovníku sa môžete informovať na sociálnom úseku Domova MÁRIE, číslo telefónu 0910 999830 alebo 045/6921366.

 

Nástup do zariadenia

V prípade, že máme voľné vhodné miesto, je žiadateľ o službu predvolaný k nástupu do zariadenia. Pri nástupe do zariadenia je potrebné predložiť nasledovné doklady:

– občiansky preukaz

– preukaz poistenca, preukaz ŤZP ( ak ste jeho držiteľom)

– posledné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku

– potvrdenie o bez infekčnosti od obvodného lekára nie staršie ako 3 dni

– je potrebné informovať obvodného lekára o začatí poskytovania služby v zariadení, zabezpečiť si lieky, prípadne inkontinenčné pomôcky aspoň na jeden mesiac a dohodnúť sa s lekárom, či bude naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu vrátane návštev pacienta alebo odstúpi od poskytovania zdravotnej starostlivosti a odovzdá zdravotný záznam obvodnému lekárovi, ktorého odporučí Domov MÁRIE

– prehlásiť zasielanie dôchodku a inej pošty z poštového úradu na adresu Domova MÁRIE.

Okrem dokladov je potrebné si priniesť:

– osobné šatstvo a osobnú bielizeň označenú iniciálami, uteráky

– hygienické potreby (toaletný papier, mydlo, zubná kefka a pasta, šampón…),

Do zariadenie si môžete priniesť aj iné osobné veci, napríklad vankúšik, hrnček, lyžičku, budík, kvety, obrazy, rádio, televízor, kreslo, prípadne iný nábytok, ktoré sú povolené len po individuálnom prekonzultovaní a po vzájomnej dohode s vedením Domova MÁRIE.

 

Ukončenie poskytovania služieb

Spôsoby ukončenia poskytovania sociálnych služieb:

– Smrťou prijímateľa sociálnej služby

– Na základe písomnej žiadosti prijímateľa sociálnej služby, prípadne jeho súdom určeného opatrovníka o ukončenie poskytovania sociálnych služieb. Prijímateľ sociálnej služby môže vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

Zariadenie môže jednostranne ukončiť poskytovanie sociálnej služby, ak:

– Prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace, alebo ak zaplatí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady

– Prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby v prípade, že sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu

– Prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu

– Obec alebo vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

Úhrada za poskytované služby

Výška úhrady za poskytované služby sa určuje individuálne podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja. Výška úhrady je závislá od veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú klient užíva, od rozsahu stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby a od druhu poskytovanej stravy. Úhrada sa platí za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.