Domov Márie

Poskytované služby

Sociálne služby

Domov MÁRIE poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách celoročnou pobytovou formou na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Poskytujeme tieto druhy sociálnej služby:

Zariadenie pre seniorov – § 35 zákona o sociálnych službách

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa

 1. poskytuje – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

 • sociálne poradenstvo,

 • sociálna rehabilitácia,

 • ubytovanie,

 • stravovanie,

 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

 • osobné vybavenie,

 1. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

 2. zabezpečuje záujmová činnosť.

Zariadenie podporovaného bývania – § 34 zákona o sociálnych službách

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje naďalej. Rozsah dohľadu sa určuje v hodinách. Okrem dohľadu sa v zariadení podporovaného bývania

 1. poskytuje – ubytovanie,

 • sociálne poradenstvo,

 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

 1. utvárajú podmienky na prípravu stravy

 2. vykonáva sociálna rehabilitácia.

Domov sociálnych služieb § 38 zákona o sociálnych službách

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V domove sociálnych služieb sa

 1. poskytuje – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

 • sociálne poradenstvo,

 • sociálna rehabilitácia,

 • ubytovanie,

 • stravovanie,

 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

– osobné vybavenie,

 1. zabezpečuje – pracovná terapia,

– záujmová činnosť,

 1. utvárajú podmienky na – vzdelávanie,

– úschovu cenných vecí.

Špecializované zariadenie – § 39 zákona o sociálnych službách

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa

 1. poskytuje – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

 • sociálne poradenstvo,

 • sociálna rehabilitácia,

 • ubytovanie,

 • stravovanie,

 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

– osobné vybavenie,

 1. zabezpečuje – pracovná terapia,

– záujmová činnosť,

 1. utvárajú podmienky na – vzdelávanie,

– úschovu cenných vecí.

Ubytovanie

Ubytovanie je v Domove MÁRIE poskytované v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Banskobystrického samosprávneho kraja č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb – Príloha č. 1 k VZN, t.j. Požiadavky na ubytovacie priestory, Požiadavky na spoločenské priestory a Požiadavky na vybavenie na osobnú hygienu.

Prijímatelia sociálnej služby v budove na Špitálskej a Striebornej ulici sú ubytovaní v jedno a dvojposteľových izbách, na ulici L. Svobodu sú ubytovaní v štandardných dvojizbových bytoch, najviac dvaja na izbe, resp. traja v byte.

Stravovanie

Prijímateľom sociálnej služby sa stravovanie poskytuje v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý zostavuje stravovacia komisia, ktorej členmi sú o.i. aj zdravotnícky pracovník a zástupcovia prijímateľov sociálnej služby. Celodennú stravnú jednotku tvoria raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pri diétnom stravovaní druhá večera sa poskytuje päťkrát denne, diabetikom je k dispozícii ešte druhá večera.

Strava sa pripravuje v dvoch kuchyniach – v Domove MÁRIE na ulici Strieborná pre prijímateľov sociálnej služby v tomto objekte a v Domove MÁRIE na ulici Špitálska, odkiaľ sa prepravuje aj pre klientov na ulici L. Svobodu.

Zdravotná starostlivosť a rehabilitácia 

O prijímateľov sociálnej služby sa stará kvalifikovaný a odborne spôsobilý personál. Do nášho zariadenia v rámci návštev pravidelne prichádza psychiater, s ostatnými odbornými a všeobecnými lekármi sme v priamom kontakte a vyšetrenia sa zabezpečujú podľa potreby.. Rehabilitačná starostlivosť pre klientov sa poskytuje priamo v zariadení fyzioterapeutkou.

Pracovníci zdravotníckeho úseku poskytujú poradenstvo a starostlivosť v zdravotníckych, ošetrovateľských a opatrovateľských oblastiach v závislosti od aktuálneho zdravotného postihnutia – ochorenia (diagnózy). Okrem toho poskytujú každodennú opatrovateľskú starostlivosť.

Prijímateľ sociálnej služby sa môže v prípade potreby kedykoľvek obrátiť na personál so svojimi požiadavkami. Objednávanie a doprovod na odborné lekárske vyšetrenia mimo zariadenia, ako aj podávanie liekov zabezpečuje sestra.

Sociálne a poradenské služby 

Sociálne poradenstvo je poskytované priebežne budúcim prijímateľom sociálnej služby – žiadateľom, ktorí požiadajú naše zariadenie o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Prvý kontakt – stretnutie pri nástupe zariadenia je so sociálnymi pracovníkmi, ktorí ich oboznámia o organizácii zariadenia. Sociálna práca je zabezpečovaná pre všetkých našich prijímateľov sociálnej služby založená na individuálnom prístupe ku každému.

Pracovníci sociálneho úseku pomáhajú pri riešení osobných problémov a konfliktoch medzi spoluobyvateľmi. V prípade vyskytujúcich sa problémov podávajú návrhy na ich riešenie, odstránenie, prípadne zmiernenie nežiaducich psychických dôsledkov.

Priebežne zabezpečujú korešpondenciu, kontakty s rodinnými príslušníkmi a známymi, pripravujú tlačivá pri prijatí, vedú sociálnu agendu a disponujú s finančnými prostriedkami, zodpovedajú za spracovanie a realizáciu individuálnych plánov, spolupracujú so zdravotným personálom. Zabezpečujú poradenské, kultúrne, záujmové a rekreačné činnosti. Dohliadajú na uspokojenie fyzických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby.

Ďalšie služby

Spoločenské aktivity

Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zúčastniť sa rôznych kultúrnych a spoločenských aktivít organizovaných mestom Banská Štiavnica a okolitými obcami. Taktiež Domov MÁRIE im pravidelne pripravuje rôzne podujatia , ktoré sú prispôsobované počasiu a ročnému obdobiu. Voľné chvíle im spestrujeme aj v spolupráci s inými inštitúciami, hlavne školami, rôznymi vystúpeniam detí a mládeže.

Duchovné služby

V všetkých troch budovách Domova MÁRIE sú kaplnky, kde sa zhromažďujú veriaci pri rôznych rozjímaniach, duchovných cvičeniach, bohoslužbách a iných obradoch.

Iné služby

Do zariadenia na požiadanie prichádzajú kaderníčka a pedikérka, zabezpečujeme drobné nákupy prijímateľom sociálnej služby, ktorí si nedokážu zabezpečiť takúto službu sami.