Prevádzkové podmienky

V Domove MÁRIE v Banskej Štiavnici je poskytovaná sociálna služba pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorí majú zdravotné postihnutie, demenciu rôzneho typu a etiológie, Alzheimerovú chorobu, schizofréniu, zdravotné postihnutie prijímateľov sociálnych služieb s telesným a zmyslovým postihnutím a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek. Sociálne služby sú poskytované v troch objektoch zariadenia. ( ul. Špitálska 3, ul. Strieborná č. 15, ul. Svobodu 37-39), s celkovou kapacitou 150 miest.

V Domove MÁRIE v Banskej Štiavnici je poskytovaná sociálna služba pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorí majú zdravotné postihnutie, demenciu rôzneho typu a etiológie, Alzheimerovú chorobu, schizofréniu, zdravotné postihnutie prijímateľov sociálnych služieb s telesným a zmyslovým postihnutím a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek. Sociálne služby sú poskytované v troch objektoch zariadenia. ( ul. Špitálska 3, ul. Strieborná č. 15, ul. Svobodu 37-39), s celkovou kapacitou 150 miest.

Domov Márie

Špitálska 3

Špecializované zariadenie - 45 miest

Strieborná 15

Domov sociálnych služieb - 35 miest

Svobodu 37-39

Domov sociálnych služieb - 40 miest
Zariadenie podporovaného bývania - 10 miest
Zariadenie pre seniorov - 10 miest

Obslužné činnosti

Ubytovanie

 • V Domove Márie je vonkajší exteriér aj vnútorný interiér budovy upravený s prihliadnutím na rôzne pohybové obmedzenia prijímateľov sociálnych služieb (bezbariérovosť).
 • V Domove Márie je ubytovanie poskytované na jednoposteľových a dvojposteľových izbách so štandardným vybavením. Priemerná veľkosť izieb je 9,41 m². Veľkosť izieb plne zodpovedá hygienickým normám. Zariadenie zároveň spĺňa požiadavky na tepelno-vlhkostnú klímu a osvetlenie (prirodzené, umelé).
 • V objekte na ul. Svobodu 37-39 je ubytovanie poskytované v bytových jednotkách. V každej bytovej jednotke je kuchynka. Každá izba má tiež vlastnú kúpelňu, toaletu a balkón.
 • V objekte na ul. Špitálska 3 sú sociálne služby poskytované na „ružovom“ a „zelenom“ oddelení. Na každom poschodí je kuchynka vybavená kuchynskou linkou, chladničkou, mikrovlnou rúrou, stolom a stoličkami. Každé poschodie je vybavené kúpelňou , sprchami a toaletou s bezbariérovým prístupom.
 • V objekte na ul. Strieborná sa nachádza kuchynka so štandardným vybavením pre prijímateľov sociálnych služieb na každom poschodí. Na každom poschodí sa nachádza kúpelňa, toaleta s bezbariérovým prístupom. Podkrovné izby sú vybavené samostatnou kúpelňou, toaletou a kuchynkou.
 • Izbu si prijímateľ sociálnej služby môže dotvoriť podľa svojich predstáv tak, aby mu čo najviac pripomínala domov. Prijímateľ sociálnej služby si môže vybaviť izbu svojim zariadením a nábytkom a to na možnosť poskytovania kvalitnej a bezpečnej sociálnej služby.
 • Prijímatelia sociálnych služieb majú k dispozícií spoločenskú miestnosť, kde sa môžu venovať záujmovej a spoločenskej činností, prípadne stretnutiu návštev. Na výzdobu spoločných priestorov slúžia výrobky prijímateľov sociálnych služieb – „Ukážky prác“. Spoločné priestory sú vymaľované farebne.

Stravovanie

 • V Domove Márie je strava servírovaná v jedálni. V odôvodnených prípadoch, na odporučenie lekára a pri zhoršenom zdravotnom stave, môže prijímateľ sociálnej služby konzumovať stravu aj na izbe, kde má na to vytvorené podmienky. Pre rozvoz stravy na izby slúžia pojazdné ohrievacie vozíky.
 • Strava je podávaná v dostatočnom množstve a dobrej kvalite. Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť vyjadrovať sa ku kvalite aj množstve podávanej stravy. V Domove Márie je podávaná racionálna strava, trikrát denne. Päťkrát denne je podávaná diabetická strava. Na odporúčanie lekára je možnosť podávania iných diét.
 • Jedálny lístok je pravidelne vyvesený v jedálni. V Domove Márie je poskytovaná strava v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnych služieb.
 • Zariadenie má dve vlastné kuchyne ( Špitálska 3, Strieborná 15) a výdajňu stravy (Svobodu 37-39).

Upratovanie, žehlenie, pranie a údržba bielizne

Upratovanie v Domove Márie zabezpečuje upratovačka a práčka zariadenia ( čistenia objektu, pranie, žehlenie, údržbu šatstva a bielizne). V zariadení podporovaného bývania je prijímateľ sociálnej služby usmerňovaný v starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia.

ODBORNÉ ČINNOSTI

Domov Márie zabezpečuje prijímateľom sociálnych služieb pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Zabezpečená je zvýšená starostlivosť prijímateľom sociálnej služby, ktorí sú odkázaní na pomoc pri osobnej hygiene, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní a ďalších úkonoch, ktoré si nemôžu sami zabezpečiť. V zariadení je poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pracovná terapia.

ĎALŠIE ČINNOSTI

Zabezpečenie záujmovej činnosti a pracovnej terapie

Záujmová činnosť prijímateľov sociálnej služby prebieha podľa plánov kultúrno-záujmovej činnosti – ročného, mesačných a týždenných, na tvorbe ktorých sa podieľa kolektív zamestnancov a tiež prijímatelia sociálnej služby v Domove MÁRIE.

Pravidelnými činnosťami sú napríklad prechádzky po meste a jeho okolí, duchovné aktivity a návštevy kaplnky, spoločenské hry, pamäťové cvičenia, tréningy pamäti s rozcvičkami, cvičenia s fyzioterapeutkou, čítania na pokračovanie, návštevy kina, cukrárne. Pravidelné kúpania v Štiavnických tajchoch ale aj na termálnom kúpalisku v Sklených Tepliciach, návštevy na Ranči Nádej vo Svätom Antone, účasť na Dňoch Svätého Huberta, Salamandrových dňoch, benefičnom podujatí Osmidiv, vianočnom jarmoku, oslave Dňa seniora, Jánskych opekačkách a iných podujatiach, ktoré prebiehajú aktuálne v meste Banská Štiavnica a jeho okolí a sú finančne dostupné.

Novinkou v našom zariadení je pravidelná terapia s prvkami canisterapie, ktorú vedú certifikovaní inštruktori. Obľúbená je u všetkých prijímateľov sociálnej služby na ul. Strieborná, kde prebieha nielen spoločná – v kolektíve, ale aj individuálna, ktorá má úspech hlavne u imobilných a ležiacich prijímateľov. Pravidelne prebiehajú vo všetkých budovách Domova MÁRIE tiež terapie s prvkami muzikoterapie, biblioterapie, dramatoterapie, ergoterapie a podobne.

V rámci arteterapie prijímatelia pod vedením pracovného terapeuta a inštruktorov sociálnej rehabilitácie vyrábajú ozdobné, upomienkové a úžitkové predmety, s ktorými si skrášľujú všetky obytné priestory a radi sa s nimi pochvália aj verejnosti na predajných trhoch.

ĎALŠIE ČINNOSTI

Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

Pri príchode prijímateľa sociálnej služby do zariadenia, alebo počas jeho pobytu v zariadení, má právo požiadať o úschovu cenných vecí alebo vkladných knižiek.

Osobné vybavenie

Zariadenie poskytuje osobné vybavenie fyzickej osobe, ktorá si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama.

Prevádzkové podmienky