Domov Márie

ZSS Domov Márie ponúka voľné pracovné miesto: „zdravotného asistenta“.

Voľné pracovné miesto je vhodné aj pre zdravotnú sestru.

Podmienky prijatia ako aj podrobnejšie informácie ohľadom voľných pracovných miest Vám poskytneme na tel. čísle: 0903 266 212 alebo 045/ 69 21 366, prípadne životopis so žiadosťou môžete poslať na adresu:

Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie, Špitálska 1324/3, 969 01 Banská Štiavnica.

O nás

Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie v Banskej Štiavnici je zariadenie sociálnych služieb zriadené Banskobystrickým samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Sociálne služby poskytujeme v troch samostatných budovách na území mesta Banská Štiavnica – na ulici:

Strieborná 15 (je národná kultúrna pamiatka po čiastočnej rekonštrukcii, má 13 dvojposteľových a 1 jednoposteľová izba),

Špitálska 3 (je zrekonštruovaná zateplená dvojposchodová budova s 18 dvojposteľovými a 9 jednoposteľovými izbami),

L. Svobodu 37-39 (je šesťposchodový klasický panelák, v ktorom je 70 klientov ubytovaných v dvojizbových bytoch v jedno a dvojposteľových izbách).

Sociálne služby sú poskytované celoročnou pobytovou formou občanom:

1. v zariadení podporovaného bývania na ulici L. Svobodu s kapacitou 10 miest. Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život,

2. v zariadení pre seniorov na ulici L. Svobodu s kapacitou 30 miest. Sociálna služba sa poskytuje osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách alebo osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov,

3. v domove sociálnych služieb na ulici Strieborná s kapacitou 27 miest a na ulici L. Svobodu s kapacitou 30 miest. Sociálna služba sa poskytuje zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania, s telesným a zmyslovým postihnutím do dovŕšenia dôchodkového veku ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo je
nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III,

4. v špecializovanom zariadení na ulici Špitálska s kapacitou 45 miest. Sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, schizofrénia a demencia rôzneho typu etiológie.

Kapacita ZSS Domova Márie je stanovená na celkový počet 142 klientov. Zariadenie má 88 zamestnancov, z nich priamu činnosť s klientom vykonávajú sociálne pracovníčky, inštruktorky sociálnej rehabilitácie, pracovná terapeutka a zo zdravotného úseku sestry, opatrovateľky a fyzioterapeutka.

Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám normy EN ISO 9001:2008/STN EN ISO 9001:2009

Etický kódex sociálneho pracovníka
Etický kódex sestry