Domov Márie

Organizačná štruktúra

Schéma organizačnej štruktúry Domova MÁRIE v Banskej Štiavnici účinná a platná od 01.októbra 2021