Domov Márie

Postup pri vybavovaní žiadosti

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Podľa uvedeného zákona poskytuje vyšší územný celok sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania), sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (zariadenie dočasnej starostlivosti o deti), sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu (špecializované zariadenie, domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko).

Zariadenie pre seniorov – sociálna služba je výlučnou kompetenciou obcí a miest, preto v prípade, že požadujete túto službu obráťte sa na mestský úrad alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.

K tomu aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v špecializovanom zariadení, domove sociálnych služieb, zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku je potrebné aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto služieb. Tlačivá Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu nájdete na webovej stránke Domova Márie, webovej stránke Úradu BBSK, prípadne si ich môžete osobne vyzdvihnúť na oddelení sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP 23, Banská Bystrica.

Vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami (uvedenými v bode č. 15 tejto žiadosti) a obvodným lekárom vyplnené tlačivo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu pošlite na oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP 23, Banská Bystrica.

Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Na základe vydaného posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY. Tlačivo nájdete na webovej stránke Domova Márie, webovej stránke Úradu BBSK prípadne si ich môžete osobne vyzdvihnúť na oddelení sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK. Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby (spolu s prílohami uvedenými v bode č. 13 tejto žiadosti) doručí žiadateľ na Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP 23 Banská Bystrica alebo doručí osobne na podateľňu Úradu BBSK.

Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja vedie poradovník čakateľov o poskytovanie sociálnych služieb, zverejnený na webovej stránke Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Poradie čakateľov sa určuje podľa dátumu doručenia žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Ak sa uvoľní vhodné miesto pre daného občana v časovej postupnosti v akej bol občan do poradovníka zaradený, Domov Márie predvolá občana na uzatvorenie Zmluvy a nástup do zariadenia sociálnych služieb.

Postup pri umiestnení žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby v Domove Márie
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Vprípade potreby DOC dokumentu pravé tlačidlo myši na tlačidlo a vybrať “Uložiť odkaz ako”

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Lekársky nález