Domov Márie

CENNÍK SLUŽIEB

za poskytované sociálne služby v Domove MÁRIE

platný od 01.07.2023

Domov MÁRIE poskytuje sociálne služby prijímateľom sociálnej služby v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Výška úhrady za poskytované sociálne služby sa stanovuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 49/2023 a   o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, s prihliadnutím na príjem a majetok prijímateľa sociálnej služby, ktorému po zaplatení úhrad za poskytované sociálne služby, musí zostať zákonom stanovených 25% životného minima, pri sociálnej službe Zariadenie podporovaného bývania 75% životného minima.

ODBORNÉ ČINNOSTI

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby závisí od stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu.

Výška úhrady sa určuje podľa § 5 ods. 1 písm. a/ a b/ VZN BBSK pre celoročnú pobytovú formu na jeden deň nasledovne:

 Druh sociálnej služby

stupeň

I.

stupeň

II.

stupeň

III.

stupeň

IV.

stupeň

V.

stupeň

VI.

       

Špecializované zariadenie

2,90€3,60€

Zariadenie pre seniorov

2,30€2,30€2,30€2,30€3,00€3,70€

Domov sociálnych služieb

1,30€1,30€1,30€2,00€2,70€3,40€

Zariadenie podporovaného bývania

0,90€1,20€1,50€1,80€2,10€

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI

Stravovanie

je pre prijímateľov sociálnej služby zabezpečené prostredníctvom vlastných kuchýň, strava sa vydáva 5 x denne. Úhrada za stravovanie sa skladá z úhrady za stravnú jednotku (náklady na suroviny) a z úhrady za režijné náklady na prípravu stravy vo výške 20% zo stravnej jednotky. Celková výška stravnej jednotky podľa § 6a ods. 11 VZN BBSK je 6,50 eur na deň:

raňajky 1,30 eur

desiata 0,46 eur

obed 2,60 eur

olovrant 0,46 eur

večera 1,68 eur

Ubytovanie

Zariadenie je umiestnené v troch samostatných budovách.

Prijímatelia sociálnej služby v Domove MÁRIE sú ubytovaní v jednolôžkových a v dvojlôžkových izbách.

Úhrada za bývanie sa platí podľa veľkosti podlahovej plochy pripadajúcej na jedného prijímateľa sociálnej služby = 0,20 €/m2 podľa § 6b ods. 3 písm. a/ VZN BBSK

V zmysle § 6b ods. 5 písm. a/VZN BBSK sa úhrada za bývanie zvyšuje na deň na prijímateľa o :

+ 0,60 € /deň, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ,

+ 0,30 €/deň, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja prijímatelia.

V zmysle § 6b ods. 6 VZN BBSK sa úhrada na jeden deň zvyšuje o :

+ 0,10 €/deň za užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia.

V zmysle § 6b ods. 7 písm. a/ VZN BBSK sa denná úhrada zvyšuje o:

+ 0,65 eur (základná úhrada ak obytná jednotka nie je vybavená vlastným meračom elektrickej energie),

+ 0,15 eur (individuálna úhrada za používanie každého elektrospotrebiča pre individuálnu potrebu).

Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva:

Výška úhrady za upratovanie sa určuje podľa § 6c ods. 1 VZN BBSK vo výške 0,80 eur na deň.

Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa určuje podľa § 6c ods. 2

VZN BBSK vo výške 0,80 eur na deň.

 

ĎALŠIE ČINNOSTI

Výška úhrady za ďalšie činnosti sa určuje podľa

  • § 7 ods. 1 písm. a/1 VZN BBSK utváranie podmienok na prípravu stravy (pre klientov v zariadení podporovaného bývania) vo výške 0,20 eur na deň

  • § 7 ods. 1 písm. a/3 VZN BBSK utváranie podmienok na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva (pre klientov v podporovanom bývaní) vo výške 0,20 eur denne

  • § 7 ods. 1 písm. a/1 VZN BBSK utváranie podmienok na upratovanie (pre klientov podporovaného bývania) 0,20 eur denne.

Výška celkovej sumy úhrady za platené služby v Domove MÁRIE sa v kalendárnom mesiaci určuje pri poskytovaní sociálnych služieb ako 30-násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.