Domov Márie

CENNÍK SLUŽIEB

za poskytované sociálne služby v Zariadení sociálnych služieb Domove Márie

platný od 01.07.2023

Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie poskytuje sociálne služby prijímateľom sociálnej služby v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Výška úhrady za poskytované sociálne služby sa stanovuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 49/2023 a   o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, s prihliadnutím na príjem a majetok prijímateľa sociálnej služby, ktorému po zaplatení úhrad za poskytované sociálne služby, musí zostať zákonom stanovených 25% životného minima, pri sociálnej službe Zariadenie podporovaného bývania 75% životného minima.

ODBORNÉ ČINNOSTI

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby závisí od stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu.

Výška úhrady sa určuje podľa § 5 ods. 1 písm. a/ a b/ VZN BBSK pre celoročnú pobytovú formu na jeden deň nasledovne:

 Druh sociálnej služby

 stupeň

I.

 stupeň

II.

 stupeň

III.

 stupeň

IV.

 stupeň

V.

 stupeň

VI.

 Špecializované zariadenie — — — — 2,90 eur 3,60 eur
 Zariadenie pre seniorov 2,30 eur 2,30 eur 2,30 eur 2,30 eur 3,00 eur 3,70 eur
 Domov sociálnych služieb 1,30 eur 1,30 eur 1,30 eur 2,00 eur 2,70 eur 3,40 eur
 Zariadenie podporovaného bývania — 0,90 eur 1,20 eur 1,50 eur 1,80 eur 2,10 eur

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI

Stravovanie

je pre prijímateľov sociálnej služby zabezpečené prostredníctvom vlastnej kuchyne. Celodennú stravu tvoria raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pri diabetickej strave ešte druhá večera.

Celková hodnota poskytovanej celodennej racionálnej stravy je 6,50 eur.

Celková hodnota poskytovanej celodennej diabetickej stravy je 7,80 eur.

 

Ubytovanie

Zariadenie je umiestnené v troch samostatných budovách.

Prijímatelia sociálnej služby v ZSS Domov Márie sú ubytovaní v jednolôžkových a v dvojlôžkových izbách.

Úhrada za bývanie sa platí podľa veľkosti podlahovej plochy pripadajúcej na jedného prijímateľa sociálnej služby = 0,20 €/m2 podľa § 6b ods. 3 písm. a/ VZN BBSK

V zmysle § 6b ods. 5 písm. a/VZN BBSK sa úhrada za bývanie zvyšuje na deň na prijímateľa o :

+ 0,60 € /deň, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ,

+ 0,30 €/deň, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja prijímatelia.

V zmysle § 6b ods. 6 VZN BBSK sa úhrada na jeden deň zvyšuje o :

+ 0,10 €/deň za užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia.

V zmysle § 6b ods. 7 písm. a/ VZN BBSK sa denná úhrada zvyšuje o:

+ 0,65 eur (základná úhrada ak obytná jednotka nie je vybavená vlastným meračom elektrickej energie),

+ 0,15 eur (individuálna úhrada za používanie každého elektrospotrebiča pre individuálnu potrebu).

 

Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva:

Výška úhrady za upratovanie sa určuje podľa § 6c ods. 1 VZN BBSK vo výške 0,80 eur na deň.

Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa určuje podľa § 6c ods. 2

VZN BBSK vo výške 0,80 eur na deň.

ĎALŠIE ČINNOSTI

Výška úhrady za ďalšie činnosti sa určuje podľa

  • § 7 ods. 1 písm. a/1 VZN BBSK utváranie podmienok na prípravu stravy (pre klientov v zariadení podporovaného bývania) vo výške 0,20 eur na deň

  • § 7 ods. 1 písm. a/3 VZN BBSK utváranie podmienok na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva (pre klientov v podporovanom bývaní) vo výške 0,20 eur denne

  • § 7 ods. 1 písm. a/1 VZN BBSK utváranie podmienok na upratovanie (pre klientov podporovaného bývania) 0,20 eur denne.

Výška celkovej sumy úhrady za platené služby v ZSS Domov Márie sa v kalendárnom mesiaci určuje pri poskytovaní sociálnych služieb ako 30-násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.