Domov Márie

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dňom 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a upravuje tiež práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.
Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11, ods. 4 až 7, a podľa § 12 zákona je hlavný kontrolór prostredníctvom Útvaru hlavného kontrolóra BBSK (ďalej len „ÚHK BBSK“) zriadeného podľa osobitného predpisu1)zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra BBSK.
Podnet je možné podať:
a) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b) poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

Dňom 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a upravuje tiež práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11, ods.
(viac…)