COVID 19 - krízové informácie

Domov MÁRIE, zariadenie sociálnych služieb,

v súlade s Príkazom riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, vydáva s okamžitou platnosťou

zákaz pre všetky návštevy

prijímateľov sociálnych služieb z dôvodu preventívnej ochrany pred šíriacim sa koronavírusom na Slovensku.

Zákaz návštev platí do odvolania.

Ing. Miroslava Bernátová, riaditeľka Domova MÁRIE

Krízový plán

Pokyn predsedu BBSK pre OvZP BBSK

Krízový plán Domova MÁRIE

Ako sa správne chrániť a používať ochranné pomôcky

O nás

  1. V ZSS Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici sú poskytované sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek aj pre osoby s duševným postihnutím. (Podľa Doplnku č. 3/2009 k Zriaďovacej listine Domov MÁRIE, Špitálska 3, Banská Štiavnica č. 2002/002531).
  2. Sociálne služby sú poskytované pobytovou formou ako celoročná sociálna služba. Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas alebo určitý čas. Sociálnu službu v zariadení nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.