COVID 19 - krízové informácie

Krízový plán

Pokyn predsedu BBSK pre OvZP BBSK

Krízový plán Domova MÁRIE

Ako sa správne chrániť a používať ochranné pomôcky

O nás

  1. V ZSS Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici sú poskytované sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek aj pre osoby s duševným postihnutím. (Podľa Doplnku č. 3/2009 k Zriaďovacej listine Domov MÁRIE, Špitálska 3, Banská Štiavnica č. 2002/002531).
  2. Sociálne služby sú poskytované pobytovou formou ako celoročná sociálna služba. Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas alebo určitý čas. Sociálnu službu v zariadení nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.